Usługi Księgowe – podstawowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • rozliczanie w zakresie podatku od towarów i usług
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzanie comiesięcznych deklaracji

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Zakres obsługi bieżącej:

  • Prowadzenie zapisów KPiR,
  • Prowadzenie ewidencji VAT,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US,
  • Wykonanie zeznania rocznego.
 • Zakres obsługi płacowej:

  • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
  • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
  • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
  • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
  • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.

KSIĘGI HANDLOWE

 • Zakres obsługi bieżącej:

  • Prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych,
  • Prowadzenie ewidencji VAT,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US,
  • Wykonanie zeznania rocznego.
 • Zakres obsługi kadrowo-płacowej:

  • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
  • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
  • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
  • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
  • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.

Pełne Usługi Księgowe – Outsourcing Księgowości

Świadczymy usługi outsourcingu księgowości dla małych i średnich przedsiębiorstw maksymalizując sprawność zarządzania finansami w firmach.

Zlecając naszej firmie kompleksową obsługę księgową na zasadzie outsourcingu nie musisz śledzić bieżących zmian w przepisach, zatrudniać czy szkolić swojej kadry księgowej. Oddając księgi rachunkowe w ręce profesjonalistów masz możliwość skoncentrowania się na zasadniczym profilu działalności swojej firmy.

Konfigurujemy plan kont oraz dbamy o wszystkie procesy księgowe – od wprowadzania danych, przez sprawozdawczość finansową czy przygotowanie deklaracji podatkowych oraz archiwizację. Dzięki temu możesz się skupić na ważniejszych celach przedsiębiorstwa.

Przejmując na siebie odpowiedzialność za rutynowe obowiązki, pomagamy zwiększać efektywność finansową firmy, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów działalności.

W odróżnieniu od typowego biura rachunkowego, dla którego jedyną usługą jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, oferujemy w ramach outsourcingu księgowości przedstawienie raportów finansowych z przeznaczeniem do analizy dla zarządzających firmą.

Dla Klientów nie przewidujących zatrudniania księgowych czy doradców finansowych, uzupełnieniem naszych usług księgowych będzie nadzór finansowy i controlling. Te dwie usługi łącznie zastąpią cały pion finansów.

Klienci poszukujący nowoczesnych rozwiązań znajdą u nas w ofercie prowadzenie ksiąg rachunkowych oparte na licencjonowanych programach księgowych z bieżącym wglądem do dokumentów dzięki czemu informacje finansowe dostępne są całą dobę, ze wszystkich miejsc na świecie, także z urządzeń mobilnych.

Obsługa księgowa obejmować będzie:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
  • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
  • rozliczanie w zakresie podatku od towarów i usług
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym
  • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • sporządzanie comiesięcznych deklaracji
  • sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów
  • wprowadzanie i księgowanie wyciągów bankowych
  • uzgadnianie salda bankowego
  • uzgadnianie, wprowadzanie i księgowanie raportów kasowych
  • wprowadzanie faktur zakupu do systemu finansowo-księgowego
  • kwalifikacja i ujęcie w koszty zapisów faktur zakupu
  • prawidłowe ujęcie w rejestrze VAT faktur zakupu
  • kwalifikowanie i prawidłowe ujęcie w przychodach zapisów z faktur sprzedaży
  • uzgadnianie, księgowanie sprzedaży z kas fiskalnych
  • księgowanie pozostałych dokumentów, typu delegacje, pożyczki
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • wystawianie dokumentów OT, LT
  • naliczanie i uzgadnianie amortyzacji
  • rozliczanie podatków: CIT, PCC, VAT-7, VAT-7 UE, podatek od nieruchomości i inne
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • bieżąca analiza i uzgadnianie sald kont rozrachunków publicznoprawnych
  • uzgadnianie pozostałych sald kont wchodzących w skład zakładowego planu kont
  • prowadzenie rozliczeń między okresowych kosztów i przychodów
  • wystawianie faktur wewnętrznych
  • rozliczanie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów i usług
  • sporządzanie aktualizacji danych do ZUS i US
  • księgowanie list płac; uzgadnianie kont związanych z wypłatą wynagrodzenia oraz pozostałych potraceń z wynagrodzeń
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
  • wystawianie faktur VAT sprzedaży zgodnie z umowami handlowymi z kontrahentami
  • wystawianie not księgowych i korygujących
  • bieżąca analiza kont, kontrola zobowiązań i należności firm
  • konsultacje z kontrahentami firm i wyjaśnianie niezgodności związanymi z płatnościami
  • przygotowanie wezwań do zapłaty, potwierdzeń salda
  • przygotowanie raportów na potrzeby GUS i NBP
  • wprowadzanie przelewów bankowych oraz dokonywanie bieżących płatności
  • naliczanie, rozliczanie i księgowanie ZFŚS
  • prowadzenie innych ewidencji np. wyżywienia pracowników
  • nadzór nad terminowym i prawidłowym regulowaniem zobowiązań firmy
  • sporządzanie miesięcznych raportów do analiz takich jak: rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie kosztów i nakładów
  • reprezentację przed Urzędem Skarbowym, ZUS itp.
  • przeprowadzanie i rozliczanie miesięcznych inwentaryzacji oraz uzgadnianie sald magazynowych

Każdy z klientów traktowany jest indywidualnie. Wszyscy mają możliwość odbycia z nami rozmowy dotyczące zagadnień obejmujących sprawy księgowe, rachunkowe i podatkowe.

Jeżeli życzą sobie Państwo dokładnej kalkulacji cenowej, prosimy o kontakt telefoniczny celem umówienia się na spotkanie pod numerem telefonu 12 397 10 40 lub mail na biuro@e-ping.pl

Zakładanie i rejestracja firmy

Dla osób którzy chcą założyć własny biznes (firma jednoosobowa, spółka osobowa oraz kapitałowa, czy organizacja pozarządowa) doradzimy jak to zrobić. Zostaną też przygotowane wszystkie niezbędne dokumenty, aby móc zarejestrować daną jednostkę (umowy spółek, statuty)

UWAGA!

Nasze biuro posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A. w następującej treści:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna potwierdza zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Do umowy ubezpieczenia ma zastosowanie: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008., Nr 234, poz. 1576)

Przedmiotem Ubezpieczenia jest: wykonywanie czynności doradztwa podatkowego i czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.