Urządzenia fiskalne – przeglądy:

Serwisant kas wykonuje, na podstawie dokonanego zgłoszenia przez podatnika, obowiązkowy przegląd techniczny kasy, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia.

1. Przegląd raz w roku (gwarancyjny)– aby utrzymać gwarancję 5lat na moduł fiskalny ( jest to przegląd ustawowo nieobowiązkowy jednakże producent zastrzega sobie aby był wykonywany– odpowiedni wpis do książki serwisowej)
2. Przegląd co dwa lata (ustawowy)– ustawowo obowiązkowy – wpis do książki serwisowej (W przypadku nieprzestrzegania terminów US przy kontroli może zażądać zwrotu pieniędzy jakie zostały przyznane w postaci ulgi (jeżeli podatnik w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do wykonania przeglądu technicznego przez właściwy serwis, zobowiązany jest do zwrotu odliczonej lub otrzymanej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, co wynika z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT. Rozliczenia tego należy dokonać bez wezwania urzędu skarbowego)
Przegląd ten jest równoznaczny z dokonaniem jednego przeglądu gwarancyjnego.

Urządzenia fiskalne od 2017r.

Zakres obowiązujących dotychczas zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej zastanie przedłużony do końca 2017r.- wynika z projektu nowego rozporządzenia resortu finansów, które zastąpi rozporządzenie z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W nowym rozporządzeniu utrzymano zwolnienie dla czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia z 2014 r. (§ 2 ust. 1 rozporządzenia). Załącznik został rozszerzony o jedną pozycję. W poz. 51 wymieniono usługi opieki medycznej oraz usługi masażu wykonywane osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników.

Projekt nowego rozporządzenia regulującego zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących przewiduje wprowadzenie możliwości zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania usług medycznych i prawniczych oraz doradztwa podatkowego.
Usługi te mogą być zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, jeżeli podatnicy, którzy je świadczą, spełnią następujące warunki:
– całą zapłatę za wykonaną czynność będą przyjmowali za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
– przed dokonaniem pierwszej czynności upoważnią bank mający siedzibę na terytorium kraju lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której są członkiem, prowadzące rachunek, na który dokonywana jest zapłata z tytułu tych czynności, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.
Według przepisów obowiązujących od dwóch lat usługi te podlegały bezwzględnemu obowiązkowi ujmowania w kasie. Od 1 stycznia 2017 r. – po spełnieniu ww. warunków nie będą musiały być ewidencjonowane w kasie rejestrującej.
Z opisanego zwolnienia będą mogli skorzystać także ci podatnicy, którzy już prowadzą taką działalność. Aby skorzystać ze zwolnienia od 1 stycznia 2017 r., będą oni musieli – najpóźniej do 31 grudnia 2016 r. – upoważnić bank do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku, na który przyjmują zapłatę za te usługi. Upoważnienie to powinno obejmować co najmniej cały rok 2017.

Kasy fiskalne – najczęściej zadawane pytania!

Od 1 stycznia 2015 r. będzie obowiązywało nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych). Rozporządzenie to będzie obowiązywać w latach 2015-2016. W porównianiu do obecnego stanu prawnego mniejsza liczba podatników będzie mogła skorzystać ze zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Minister Finansów w uzasadnieniu projektu nowego rozporządzenia przypomniał, że docelowo zniknąć mają wszystkie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gopodarczej i rolników ryczałtowych. Proces ten postępuje jednak stopniowo i także nowe rozporządzenie jedynie zawęzi zakres zwolnień.

Podatnicy, wprowadzeni przez Ministerstwo Finansów do katalogu usługodawców objętych obowiązkiem posiadania kas fiskalnych mają obowiązek wprowadzić kasy:

– jeżeli rozpoczęli działalność w latach wcześniejszych i zamierzają kontynuować świadczenie usług w roku 2015, mają obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej najpóźniej do 1 marca 2015 r.
– jeżeli zamierzają rozpocząć działalność w 2015 r., kasy będą musieli wprowadzić nie poźniej niż po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym rozpoczęli wykonywanie działalności.

Kto musi mieć kasę fiskalną

Kasę fiskalną zwaną też kasą rejestrującą muszą mieć firmy sprzedające towary i usługi klientom detalicznym, czyli osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Taki ogólny obowiązek wynika z ustawy o VAT. Z końcem 2014 roku przestaje obowiązywać rozporządzenie MF z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382).

Grupy usług które zostaną objęte obowiązkiem posiadania kas fiskalnych (od 2015 r.) niezależnie od obrotu

DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE:
Adwokaci, radcowie prawni, komornicy, sędziowie polubowni, rzecznicy patentowi, mediatorzy sądowi. Doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi, przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych, działalność biegłych księgowych i biegłych rewidentów.

OPIEKA ZDROWOTNA (PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA, SPECJALISTYCZNA, DENTYSTYCZNA):
Porady lekarskie, diagnostyka oraz leczenie świadczone przez lekarzy ogólnych. Diagnostyka i leczenie świadczone przez lekarzy specjalistów właczając chirurgów. Praktyki dentystyczne o charakterze ogólnym lub specjalistyczne np. ortodoncja, operacje dentystyczne.

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH:
Naprawy mechaniczne, naprawy elektryczne, przeglądy, lakierowanie i malowanie, naprawy szyb i okien, naprawy opon i dętek, zakładanie lub wymiana opon.

TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY:
Działalność taksówek osobowych, pozostały transport lądowy pasażerski.

POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM:
Restauracje i inne placówki gastronomiczne – restaracje, kawiarnie, fastfood, bary mleczne, lodziarnie, pizzerie, restauracje lub bary w środkach transportu. Ruchome placówki gastronomiczne.

W praktyce oznacza to, iż osoby rozpoczynające lub prowadzące tego typu działalność będą musiały ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej. Obecnie wymienione grupy podatników mają prawo do zwolnienia podmiotowego, jeśli ich obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekraczają 20.000 zł w skali roku.

Obowiązująca do końca 2014 r. kwota 20.00 zł netto limitu do zwolnienia podatkowego została utrzymana na niezmienionym poziomie. Przy czym w przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych kwotę limitu wylicza się w proporcji do okresu prowadzenia tejże sprzedaży w roku. Należy również wspomnieć, że na potrzeby zastosowania tego wolnienia do całości obrotu nie wlicza się obrotu z dostawy nieruchomości, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (§3 ust.4 rozporządzenia). To bardzo ważna zmiana. Dzięki niej prawo do zwolnienia z kas fiskalnych w latach 2015-2016 nie straci podatnik, który zasadniczo osiąga obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, a tylko jednorazowo sprzeda takiej osobie np. nieruchomość czy też samochód.

W dalszym ciągu utrzymany zostanie katalog czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej (patrz częśc I załącznika rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 – do sciągniecia na naszej stronie).

W rozporządzeniu pojawiła się też nowa czynność zwolniona z obowiązku posiadania kas fiskalnych. Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatkach dochodowych są zalicznae przez podatników do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zakup kasy i zwrot połowy poniesionych wydatków

Firma instalująca kasę w odpowiednim czasie i dochowujące wszelkich wymogów, ma prawo do uzyskania zwrotu z urzędu skarbowego – nawet do 90% wartości kasy, maksymalnie 700 zł. Wynika to wprost z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Aby w 2015 r. Ulga ta przysługuje tylko na zakup kas zgłoszonych przed rozpoczęciem ich stosowania. Dlatego lepiej od razu zgłosić ich więcej, niż stopniowo zwiększać liczbę kas.
Ulga przysługuje firmom, które rozpoczynają ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących je terminach. Dotyczy to również zakupu kas zintegrowanych w jednej obudowie z taksometrem.

Jednym z warunków uzyskania takiej ulgi na kasę fiskalną jest rozpoczecie ewidencjonowania w terminie – dla adwokatów, lekarzy, właścicieli warsztatów samochodowych i innych usługodawców, którzy stracą prawo zwolnienia w 2015 roku będzie to oznaczało konieczność wprowadzenia kasy w działalność najpóźniej 1 marca 2015 roku.

Rzeczywisty koszt zakupu kasy fiskalnej

1. Sugerowana cena podana przez producenta (netto): 1290,00zł
2. Sugerowana cena podana przez producenta (brutto): 1586,70zł
3. Odliczenie (zwrot pieniędzy z Urzędu Skarbowego): 700zł

Realny koszt zakupu kasy fiskalnej: 886,70zł

Uwaga, ulga z tytułu zakupu kasy nie przeszkadza w zaliczeniu całej wartości kasy do kosztów uzyskania przychodów – czy to bezpośrednio, czy też w postaci odpisów amortyzacyjnych.

Ulgę z tytułu kupna kasy możemy odliczyć w deklaracji VAT za miesiąc, w którym rozpoczęliśmy ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie mogą to zrobić w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.
Zasadą jest, że odliczenie w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu, kwartale) nie może być wyższe od kwoty różnicy między VAT należnym a naliczonym. Gdy VAT naliczony jest większy lub równy kwocie podatku należnego, możemy otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty ulgi. Z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

• 25 proc. całej kwoty przysługującej do odliczenia – jeżeli składamy deklaracje miesięczne, lub
• połowy tej kwoty – jeżeli składamy deklaracje kwartalne.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest złożenie do urzędu skarbowego pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących, które podatnik zamierza stosować i miejscu (adresie) ich używania. Trzeba to zrobić przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania.
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, mogą złożyć zgłoszenie na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej. Ale tylko wtedy, gdy zawiadomienie to jest składane przed dniem, od którego podatnik musi stosować kasę. Aby skorzystać z tego uproszczenia, trzeba więc dokonać fiskalizacji kasy co najmniej kilka dni przed obowiązkowym terminem jej wprowadzenia.

Przed terminem fiskalizacji kasy napisz do U.S. oświadczenie dotyczące ilości kas i miejsc ich instalacji (należy podać adresy). Pamiętaj, że przy większej ilości kas możesz rozłożyć to na raty (1/5 kas miesięcznie w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych).
Aby uzyskać odpis musisz o fakcie ufiskalnienia kasy powiadomić U.S. w ciągu 7 dni na druku “Zgłoszenie Podatnika”

Poniżej, w kolejności chronologicznej pokazujemy, historię rozporządzeń Ministra Finansów regulujących polski rynek urządzeń fiskalnych.
Klikając na konkretną pozycje z tabeli poniżej możecie państwo pobrać właściwe rozporządzenie.

Data ogłoszenia Tytuł rozporządzenia
2014-11-04 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnieniń z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
2013-09-16 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.
2013-09-12 Interpretacja ogólna – jednoznaczna nazwa na paragonach – Pismo Ministerstwa Finansów do Dyrektorów Izb Skarbowych oraz Urzędów Kontroli Skarbowej.
2013-03-15 Rozporządzenie Ministra Finsnaów z 14 marca 2013 w sprawie kas rejestrujących. Broszura Ministerstwa Finansów z opisem do w/w Rozporządzenia.
2012-11-29 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
2011-06-24 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania /Dz.U.Nr140, poz.818/.
2010-12-27 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.
2010-12-23 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.
2010-07-26 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.